Liên kết Website

Vui mừng chào đón

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên thư viện

Tài nguyên dạy và học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  CAU_TRUC_BAC_1.gif Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg Happy_new_year.swf Bai_thi_so_2__lop_3.flv Bai_thi_so_3__lop_3.flv CUUNON_CHUC_TET.swf Cau_doi_tet2.swf Lich_Tet_31.swf Girl_xinh_chay_ngang_web.jpg DSC_3424.jpg Chao_nam_hoc_moi_loan.swf Chu_dung_net_deu.png Blog.swf Myblog2.gif KNV2loan.swf Loan_nam_moi_2013.swf Vt_2.swf TN1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Vũ Văn Thế)

  Chia sẻ

  Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TỔNG HỢP - Vũ Văn Thế.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Dữ liệu PC xã Trực Trung

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Văn Thế (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 11-08-2012
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  TT Hä tªn Ngµy sinh §Þa chØ Bè/mÑ Líp N¬i häc M· phiÕu
  1 trÇn thÞ kim anh 29/01/2000 §éi 8 trÇn d®×nh ®iÖn 6 §µo S­ TÝch d8-200
  2 vò ®øc th¾ng 31/01/2000 §éi 6 vò ®×nh thµnh 6 §µo S­ TÝch d6-025
  3 vò quèc ®¹t 08/02/2000 §éi 9 vò quèc c­êng 6 §µo S­ TÝch d9-065
  4 trÇn thÞ ph­¬ng liªn 15/02/2000 §éi 16 trÇn v¨n s¬n 6 §µo S­ TÝch d16-129
  5 vò quang trung 22/02/2000 §éi 8 vò ®×nh thµnh 6 §µo S­ TÝch d8-161
  6 nguyÔn vò th¾ng 10/03/2000 §éi 9 nguyÔn vò chiÕn 6 §µo S­ TÝch d9-061
  7 Ph¹m ®×nh tó 20/03/2000 §éi 10 ph¹m ®×nh t©n 6 §µo S­ TÝch d10-177
  8 ph¹m thÞ thu 29/03/2000 §éi 6 ph¹m ®×nh phung 6 §µo S­ TÝch d6-001
  9 vò thÞ nhung 03/05/2000 §éi 9 vò ®×nh hoµn 6 ®µo S­ TÝch d9-081
  10 bïi v¨n dòng 17/05/2000 §éi 11 nguyÔn thÞ t©m 6 §µo S­ TÝch d11-129
  11 ph¹m ph­¬ng h¶o 26/05/2000 §éi 8 ph¹m ®×nh thÞnh 6 §µo S­ TÝch d8-111
  12 vò thÞ thuú linh 14/06/2000 §éi 10 vò ®×nh chiÕn 6 §µo S­ TÝch d10-161
  13 vuò ®øc ho¸n 26/06/2000 §éi 8 vu ddinhf hinh 6 §µo S­ TÝch d8-116
  14 ph¹m thÞ thanh huyÒn 29/06/2000 §éi 1 ph¹m ®×nh tuyªn 6 §µo S­ TÝch d1-110
  15 ®ç xu©n du 11/07/2000 §éi 9 ®ç xu©n duËt 6 §µo S­ TÝch d9-064
  16 vò ®øc duy 13/09/2000 §éi 8 vò ®×nh lu©n 6 §µo S­ TÝch d8-095
  17 ph¹m huyÒn trang 19/09/2000 §éi 3 ph¹m c«ng m·o 6 §µo S­ TÝch d3-203
  18 nguyÔn thÞ huyÒn trang 29/09/2000 §éi 10 nguyÔn v¨n ngäc 6 §µo S­ TÝch d10-017
  19 vò tuyªn hoµng 08/10/2000 §éi 5 vò tuyªn ®×nh 6 §µo S­ TÝch d5-195
  20 nguyÔn tiÕn anh 15/10/2000 §éi 9 nguyÔn §×nh thµnh 6 §µo S­ TÝch d9-113
  21 bïi thanh tïng 03/11/2000 §éi 10 bïi thanh hoµi 6 §µo S­ TÝch d10-155
  22 vò tuÊn minh 14/11/2000 §éi 2 vò ®×nh uyªn 6 ®µo S­ TÝch d2-203
  23 nguyÔn diÖu lan 25/12/2000 §éi 12 nguyÔn v¨n n¨m 6 §µo S­ TÝch d12-141
  24 vò thÞ huyÒn trang 30/12/2000 §éi 9 vò c«ng chuyªn 6 §µo S¦ TÝch d9-118
  1 ph¹m thu uyªn 02/01/1999 §éi 9 ph¹m ®×nh ®¹i 7 §µo S­ TÝch d9-140
  2 vò ®øc an 09/01/1999 §éi 4 vò minh ®øc 7 §µo S­ TÝch d4-131
  3 ph¹m ®×nh lu©n 10/01/1999 §éi 6 ph¹m ngäc th¹ch 7 §µo S­ tÝch d6-187
  4 vò d×nh ®øc 31/01/1999 §éi 10 vò ®×nh kiÖm 7 §µo S­ Tich d10-152
  5 vò ®×nh hËu 05/02/1999 §éi 6 vò ®×nh huyÕn 7 §µo S­ TÝch d6-232
  6 nguyÔn hoµng anh 02/03/1999 §éi 13 nguyÔn v¨n sü 7 §µo S­ TÝch d13-075
  7 trÇn t¸t héi 03/03/1999 §éi 16 trÇn tÊt mõng 7 §µo S­ TÝch d16-137
  8 ®ÆNG THÞ PH¦¥NG TH¶O 07/03/1999 §éi 4 §Æng V¨n HiÕn 7 §µo S­ TÝch d4-180
  9 ph¹m thÞ huyÒn trang 09/03/1999 §éi 3 ph¹m ®×nh h­ng 7 §µo S­ TÝch d3-184
  10 nguyÔn quang huy 20/03/1999 §éi 11 nguyÔn v¨n quý 7 §µo S­ TÝch d11-121
  11 trÇn thÕ l©m 10/05/1999 §éi 9 trÇn ®×nh viÖt 7 §µo S­ TÝch d9-002
  12 nguyÔn bÝch h¶o 24/07/1999 §éi 15 nguyÔn vò l­¬ng 7 §µo S­ TÝch d15-074
  13 trÇn thÞ huyÒn 21/08/1999 §éi 16 trÇn v¨n h­¬ng 7 §µo S­ TÝch d16-122
  14 nguyÔn tiÕn dòng 10/09/1999 §éi 13 nguyÔn hoµi nghÜa 7 §µo S­ TÝch d13-116
  15 trÇn thanh an 02/10/1999 §éi 12 trÇn v¨n lËp 7 §µo S­ TÝch d12-085
  16 trÇn v¨n diÖn 09/10/1999 §éi 15 TrÇn V¨n tam 7 §µo S­ TÝch d15-131
  17 vò kh¸nh duy 10/10/1999 §éi 5 vò ®×nh ®øc 7 §µo S­ TÝch d5-107
  18 ph¹m xu©n b¸ch 11/10/1999 §éi 8 ph¹m cao b»ng 7 §µo S­ TÝch d8-098
  19 vò ®øc thuËn 05/11/1999 §éi 7 vò ®×nh tÜnh 7 §µo S­ TÝch d7-151
  20 ph¹m ®×nh nhËt 08/11/1999 §éi 6 ph¹m ®×nh kiÓm 7 §µo S­ TÝch d6-228
  21 vò thÞ thu ph­¬ng 11/12/1999 §éi 4 Vò ngäc ®«ng 7 §µo S­ TÝch d4-182
  1 ph¹m thÞ mü linh 08/01/1998 §éi 7 ph¹m ngäc dòng 8 §µo S­ TÝch d7-070
  2 trÇn kh¸nh duy 13/01/1998 §éi 1 trÇn v¨n nghÞ 8 §µo S­ TÝch d1-103
  3 vò thÞ thu 14/01/1998 §éi 6 vò ®×nh b×nh 8 §µo S­ TÝch d6-200
  4 trÇn thÞ thuú linh 20/01/1998 §éi 16 trÇn hoµi s¬n 8 §µo S­ TÝch d16-129
  5 bïi thÞ duyªn 21/01/1998 §éi 12 bïi v¨n hiÒn 8 §µo S­ TÝch d12-126
  6 bïi QUèC TRUNG 03/02/1998 §éi 11 bïi v¨n ®Þnh 8 §µo S­ TÝch d11-030
  7 trÇn thÞ trang nhung 08/02/1998 §éi 16 trÇn v¨n ®iÒn 8 §µo S­ TÝch d16-102
  8 TrÇn ThÞ Nga 28/02/1998 §éi 14 trÇn v¨n kú 8 §µo S­ TÝch d14-062
  9 ph¹m thÞ bÝch hËnh 07/03/1998 §éi 10 ph¹m ®×nh thiÖn 8 §µo S­ TÝch d10-039
  10 trÇn ngäc h­¬ng giang 16/03/1998 §éi 1 trÇn ngäc ®Þnh 8 §µo S­ TÝch d1-077
  11 nguyÔn h÷u th­ëng 15/04/1998 §éi 16 nguyÔn quyÕt chiÕn 8 §µo S­ TÝch d16-135
  12 trÇn thanh h¹ 03/05/1998 §éi 14 trÇn duy ®oµn 8 §µo S­ TÝch d14-077
  13 L­¬ng hoµng kiªn 16/05/1998 §éi 3 l­¬ng v¨n hïng 8 §µo S­ TÝch d3-152
  14 trÇn thÞ thanh thuû 25/05/1998 §éi 15 trÇn V¨n thiÒm 8 §µo S­ TÝch d15-124
  15 vò thÕ huynh 02/06/1998 §éi 9 vò ®×nh chuyªn 8 §µo S­ TÝch d9-118
  16 t¹ ®×nh th¨ng 07/06/1998 §éi 8 t¹ ®×nh thÞnh 8 §µo S­ TÝch d8-115
  17 ph¹m thÞ thuú linh 20/06/1998 §éi 5 ph¹m thÕ long 8 §µo S­ TÝch d5-090
  18 bïi thÞ hång 22/06/1998 §éi 7 bïi v¨n hïng 8 §µo S­ TÝch d7-031
  19 nguyÔn thÞ thanh loan 24/06/1998 §éi 13 nguyÔn v¨n Thanh 8 §µo S­ TÝch d13-144
  20 vò ®øc c«ng 25/06/1998 §éi 6 vò huy t©m 8 §µo S­ TÝch d6-060
  21 trÇn thuú trang 29/06/1998 §éi 12 trÇn v¨n ®Þnh 8 §µo S­ TÝch d12-115
  22 vò thÞ lª 14/07/1998 §éi 7 vò ®×nh t©m 8 §µo S­ TÝch d7-146
  23 bïi thÞ thanh h¶i 17/07/1998 §éi 12 bïi v¨n hïng 8 §µo S­ TÝch d12-124
  24 bïi thanh tïng 23/0
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Chia sẻ