Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751256
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5091373
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3347305
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162784
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133427
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672854
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620154
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414481